80 میلیون نفر

جمعیت کل کشور

25 میلیون نفر

جوان ۱۵ تا ۲۹ سال

50 فدراسیون

بیش از ۵۰ فدراسیون ورزشی

100 هزار باشگاه

بیش از ۱۰۰ هزار باشگاه و مجموعه ورزشی

درخواست جلسه مذاکره حضوری

Copyright © 2018 IRANSPORTEX All Rights Reserved